RODO

Z dniem 25.05.2018 r. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych w osobie:
P. Agnieszka Demichowicz
e-mail: iod@wielichowo.pl


Zarządzenie nr 2/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie
z dnia 25 maja 2018 rokuw sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) - zarządzam, co następuje

§ 1


Utworzone zostaje stanowisko Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie.

§ 2


Wyznaczam Panią Agnieszkę Demichowicz do pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie .

§ 3


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nawiązywany jest poprzez adres mailowy: iod@wielichowo.pl, który opublikowany zostaje na stronie internetowej jednostki.

§ 4


Zakres czynności wykonywanych przez Inspektora Ochrony Danych stanowi załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5


Traci moc Zarządzenie numer 1 wydane przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia numer 2/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie z dnia 25 maja 2018 roku


Zakres czynności Inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie:
1. Pełnienie nadzoru nad:
- zapewnieniem przetwarzania danych przez Zamawiającego zgodnie z zasadami przetwarzania wynikającymi z przepisów RODO,
- oceną skutków dla ochrony danych,
- spełnieniem obowiązku informacyjnego,
- zapewnieniem stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku,
- ochroną praw osób, których dane dotyczą;
- współpracy z organem nadzorczym;
- zgłaszania naruszenia bezpieczeństwa do organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą;
- prowadzenia rejestru czynności przetwarzania;
- prowadzenia rejestru naruszeń,
- informowania administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzaniem im w tejsprawie;
- monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
- udzielanie na żądanie Zamawiającego zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
- pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, gdy przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków w celu zminimalizowania tego ryzyka oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
- przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- K O M U N I K A T - mundurki szkolne.
Dodano: 15.05.2019


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: