Malowanie sali

Dyrektor Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie przyjmuje oferty na malowanie dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie.

1. Zakres robót obejmuje:
1) demontaż siatek ochronnych i drabinek gimnastycznych (przed malowaniem),
2) przygotowanie ścian do malowania w tym usunięcie zanieczyszczeń,
3) malowanie sali gimnastycznej:
- wykonanie napraw powierzchni tynków z montażem siatek wzmacniających,
podszpachlowaniem nierówności i zagruntowaniem,
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą emulsyjną nawierzchniową,
- dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną nawierzchniową,
- dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową balustrad i cokołów na widowni,
- kolorystyka powierzchni malowanych bez zmian.
4) montaż siatek ochronnych i drabinek gimnastycznych (po malowaniu).

2. Ogólne warunki wykonania zamówienia.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. Przy pracach związanych z malowaniem sali mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano-montażowych.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonania robót w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca w czasie prac będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały, w tym łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. W przypadku szkód w zasięgu prowadzonych robót wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt a w przypadku niemożliwości ich naprawy poniesie koszty odszkodowania. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodarowuje wykonawca.

3. Pozostałe, szczegółowe warunki wykonania zamówienia.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom, określonym w przepisach szczegółowych i posiadać:
- Certyfikat lub Deklarację zgodności z Polską Normą,
- Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzony do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania,
- aprobatę techniczną ITB dopuszczającą do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonanie robót należy prowadzić przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami bhp. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz instrukcjami szczegółowymi dla poszczególnych systemów budowlanych.

Wymagany termin wykonania zamówienia ? do 12 sierpnia 2011r.
Najwcześniejszy termin rozpoczęcia robót ? 27 czerwiec 2011r.

Wykonawca musi przedłożyć koszt netto i brutto całego zamówienia z podziałem na koszt użytych materiałów oraz koszt usługi (realizacji robót koniecznych do wykonania zamówienia).

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.

Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2011r. na adres:
Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie
ul. Kościelna 7a
64 ? 050 Wielichowo
z dopiskiem "Oferta na malowanie dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie".

tel. kontaktowy 61 4433016

Dodano: 14.03.2011 / Autor:


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 19.09.2019


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: